Leertraject: werkbegeleiders als coach

De werkbegeleider als coach

 

Werkbegeleiders begeleiden collega’s en stagiairs steeds meer op een coachende manier. Er komt meer accent te liggen op zelfstandigheid, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid bij de collega’s en stagiairs. Dit vraagt een andere benadering van de werkbegeleiders, waarbij zorgvuldig feedback geven en ontvangen een belangrijke rol speelt. Ook het reflecteren op eigen handelen en dat van de ander is van belang.

Veel werkbegeleiders zoeken een manier om deze andere wijze van begeleiden in te vullen. Met name bij die leerlingen en collega’s waar het in de praktijk niet zo soepel mee gaat. Onzekerheid over de eigen rol en de angst om onaardig gevonden te worden, spelen hierbij een rol. Vragen die bij werkbegeleiders leven zijn:

 • Waar moet ik collega’s en stagiairs op coachen en hoe doe ik dat effectief?
 • Hoe verhoudt een coachende stijl zich tot de taak van beoordelen en leiding geven?
 • Hoe geef ik stagiairs een zo goed mogelijk studieadvies?
 • Wat bespreek ik wel en niet met stagiairs en met mijn collega’s?
 • Op welke manier kan ik zaken het beste bespreken als ik wil dat we er allemaal van leren?

werkbegeleider als coach

Doelen van dit leertraject:

Na dit leertraject:

 • weten deelnemers waarop zij moeten beoordelen en coachen en zijn zij in staat om – ook in lastige situaties- dit zo effectief mogelijk te doen;
 • zijn deelnemers in staat om de besproken informatie zo goed mogelijk op papier te zetten;
 • weten deelnemers hoe zij een zo goed mogelijk studieadvies kunnen geven;
 • hebben deelnemers zicht op wat je wel en niet kunt, wilt en mag bespreken met leerlingen en collega’s;
 • zijn deelnemers in staat om de bovenstaande doelen en de eigen leerbehoeften en ambities toe te passen in de praktijk.

Aanbod

Wij kiezen voor een praktische aanpak waarbij persoonlijke leerbehoeften en ambities een belangrijke plek krijgen. Ook besteden we aandacht aan feedback, reflecties, communicatie, oefenen en de vertaling naar de praktijk. Ter voorbereiding op dit traject zal er vooraf (telefonisch) contact zijn met de deelnemers om goed in beeld te krijgen waar accenten moeten komen in dit traject. We hechten er waarde aan dat dit traject gemaakt wordt met, door en voor de werkbegeleiders.

Zowel tijdens het voorbereidingsproces als tijdens het trainingstraject gaan we er vanuit dat wezenlijk is dat de deelnemers herkennen en ervaren

 • waarom coachend begeleiden meerwaarde heeft voor stagiairs en collega’s, het is immers “helpen leren”;
 • dat het bespreken van ‘lastige’ situaties van leerlingen en collega’s en de eigen werkbegeleiding kan en mag;
 • dat duidelijkheid voor de leerlingen en collega’s een belangrijk houvast is, ook als het gaat over gewenste verbeteringen.

Doelgroep

Dit leertraject is geschikt voor iedereen die collega’s of stagiairs op een coachende manier begeleidt bij het leerproces. Bijvoorbeeld collegiale begeleiders, teamcoaches, stagebegeleiders en praktijkbegeleiders.

 leertraject werkbegeleiders als coach

0. Inventarisatie accenten in dit traject

Met behulp van enkele gerichte vragen inventariseren we vooraf wat belangrijke accenten zijn in dit traject.

Doel: Na deze fase hebben deelnemers bijgedragen aan de input voor het ontwerp van dit traject

Aanpak: (Telefonisch) 1 op 1 gesprek

1. Kick off

We starten het traject met een bijeenkomst waarin alle deelnemers met elkaar kennismaken en hun persoonlijke leerbehoeften en ambities verder aanscherpen, om die daarna met elkaar te delen.

Doelen:

Na deze bijeenkomst

 • hebben deelnemers kennis gemaakt met elkaar en de begeleider van dit traject;
 • hebben deelnemers eigen leerbehoeften en ambities aangescherpt en weten zij die concreet te benoemen aan anderen;
 • weten deelnemers hoe het totale traject eruitziet en committeren zij zich daaraan;
 • voelen deelnemers zich eigenaar van hun eigen ontwikkelplan.

Aanpak: Voorafgaand aan deze fase wordt er een huiswerkopdracht gemaakt door de deelnemers, deelnemers delen met elkaar en bevragen elkaar voor verduidelijking.

Tijdsinvestering deelnemer: 5 uur

2. Versterken van het coachend begeleiden.

Een belangrijk doel van dit traject is om deelnemers te versterken in de uitvoering van hun rol als coachend werkbegeleider. Daarbij is het belangrijk dat de deelnemers goed zicht hebben op de verschillende stappen in het begeleidings- en beoordelingsproces, het doel, hun rol, en positie en taken binnen het begeleidings- en beoordelingsproces. Ook is het belangrijk dat zij weten hoe ze op een coachende manier invulling kunnen geven aan die rol en taken in dit begeleidings- en beoordelingsproces en hoe duidelijke feedback en reflecteren daarbij meerwaarde hebben.

Doelen:

Na deze bijeenkomst

 • kennen de deelnemers doelen, rollen, posities en taken binnen het begeleidings- en beoordelingsproces en weten zij hoe zij zicht krijgen en houden op de voortgang van het leerproces van de leerling;
 • hebben deelnemers goede en lastige momenten met elkaar gedeeld in de
 • voorbereiding, uitvoering en nazorg van de begeleidings- en beoordelingsgesprekken;
 • weten deelnemers feedback te geven en te ontvangen en hebben zij kennis van actief luisteren, samenvatten en doorvragen;
 • scherpen deelnemers eigen leerpunten aan die worden meegenomen naar de volgende bijeenkomst en de eigen praktijk.

Aanpak: Kennis en inzichten op het gebied van effectieve begeleidings- en beoordelingsactiviteiten worden besproken en gedeeld met elkaar. Daarbij wordt zowel  aandacht besteed aan de theorie rond luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback als ook de eigen ervaringen hiermee.

Tijdsinvestering deelnemer: hele dag

3. Een slag dieper door te doen

Met de wetenschap en ervaringen uit de vorige bijeenkomst gaan deelnemers het geleerde in een ‘nagebootse’ omgeving uitproberen. De deelnemers brengen vooraf een eigen casus in die met een gespecialeerde acteur wordt geoefend. Uitgangspunt is dat iedereen in deze bijeenkomst aan bod komt waarbij eigen leerpunten vooraf worden benoemd.

Doelen:

Na deze bijeenkomst

 • weten deelnemers hoe zij zicht krijgen en houden op de voortgang van het leerproces van de leerling of collega;
 • hebben deelnemers goede en lastige momenten in de uitvoering van  begeleidings- en/of beoordelingsgesprekken met elkaar gedeeld;
 • hebben deelnemers eigen vaardigheden versterkt in feedback geven en ontvangen, actief luisteren, samenvatten, doorvragen en het op papier zetten van gespreksinformatie;
 • hebben deelnemers een ontwikkel-/actieplan dat kan worden toegepast in de eigen praktijk.

Aanpak: Leerpunten en eigen casussen worden uitgeprobeerd waarbij een acteur zo realistisch  mogelijk de rol van de collega of stagiair neerzet.  Het doen, delen en reageren (mondeling en schriftelijk) krijgen alle aandacht waarbij leerdoelen van deelnemers centraal staan.

Tijdsinvestering deelnemer: hele dag

4. Individuele coaching

Persoonlijke coachgesprekken leiden tot versnelling en een verdieping in het leren. Daarom nemen we die op als onderdeel van dit leertraject.

Doel: Deelnemers individueel ondersteunen bij hun leerproces door in te gaan op vragen over waar zij tegenaan lopen bij het toepassen van het geleerde en hun leerdoelen in de praktijk.

Aanpak: Op locatie kunnen de individuele coachingsgesprekken plaatsvinden.

Tijdsinvestering deelnemer: 1 uur

5. Intervisie

Intervisie is een krachtige manier om met collega’s te leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse werkpraktijk. De experimenten die deelnemers tussentijds en na dit traject doen zijn een goede basis voor intervisie. De mogelijkheid bestaat om – in kleine zelf samengestelde groepen van vier deelnemers- tussentijds en na dit traject elkaar te ontmoeten om het verloop van praktijksituaties te bespreken. De intervisie helpt om het leren van en met elkaar verder op gang te brengen. Wij bieden professionals die op een deskundige wijze intervisie begeleiden en stroomlijnen. Ook een afgeschermd digitaal leerplatform behoort tot de mogelijkheden.

werkbegeleider als coach

 

Scroll naar top